Mange ulykker kunne vært unngått hvis lekeplasseiere var mer bevisste på sitt ansvar for trygg drift av lekeplasser, som krever kunnskap og gode kontrollrutiner. Standarder og forskrifter har æren av at det er færre ulykker på lekeplasser i dag enn før, men det er fortsatt en vei å gå.

– Alle som produserer, selger eller eier lekeplassutstyr har ansvar for at sikkerheten til produktene er ivaretatt. Barn er ikke bestandig i stand til å foreta vurderinger for sikker bruk, og derfor er det spesielt viktig at sikkerheten er god på lekeplasser, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Hvert år skjer det flere ulykker på lekeplasser, likevel finnes det ingen offisiell statistikk over ulykker på lekeplasser i Norge. 

– Det er ikke alle som er klare over ansvaret med å eie og drifte en lekeplass, og at det er myndighetskrav til ettersyn og vedlikehold. Useriøse aktører eller lekeplassinspektører uten riktig erfaring kan overse feil, som igjen kan få alvorlige konsekvenser. Det er de som eier lekeplassen som er ansvarlig for eventuelle ulykker, og vi anbefaler derfor å bruke en sertifisert lekeplassinspektør som har rett kompetanse og erfaring, forklarer Nina Forberg Edwardsen, daglig leder i Bad, Park og Idrett. 

Problemet oppstår når de som eier lekeplassene ikke er bevisste på sitt ansvar for det daglige ettersynet av sikkerhet på lekeplasser. I barnehager og på skoler er det ofte byggeier som hyrer inn lekeplasskontrollører for de grundige ettersynene, men det er ansatte i barnehagene og på skolene som skal sikre det daglige ettersynet av lekeplassene. Her kan det være mangel på kunnskap hos de ansvarlige om hva som kan være fatalt på en lekeplass. 

Standarder og forskrifter har æren for færre ulykker

Før 90-tallet var det ingen offisielle retningslinjer for å sikre lekeplasser i Norge, noe som ga utslag i langt flere alvorlige ulykker enn i dag. I 1996 kom det derfor en forskrift for sikkerhet på lekeplasser, og i 2008 kom standarden NS-EN 1176 som brukes over hele Europa. Dette er en serie av standarder som blant annet inneholder spesielle krav til sikkerhet og prøvingsmetoder for husker, rutsjebaner, karuseller og underlag, og veiledning for ettersyn, vedlikehold og drift av lekeplasser. 

– Standardene og forskriftene har æren for at det er få ulykker på lekeplasser i dag. Det er utrolig viktig at vi sikrer at barna har trygge lekeplasser, og standarder og forskrifter er viktige ledd i det arbeidet, sier Forberg Edwardsen. 

Det er Produktkontrolloven og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, som fastsetter sikkerhetskravene for lekeplasser i Norge, mens standardene beskriver hvordan kravene kan oppfylles. 

– Standarder er velprøvde og veldokumenterte verktøy som er lette å forholde seg til for både produsenter av lekeplassutstyr, montører, byggeiere, lekeplassinspektører, samt kommuner og boligsameier. De gir verktøy for å ivareta kravene i forskriften, supplerer regelverket og sikrer kvalitet på lekeplassutstyret og trygghet når det gjelder bruken, forklarer Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. 

Feil montering, mangelfullt underlag og manglende kontrollrutiner

Bad, Park og Idrett sine lekeplasskontroller viser til at de fleste avvik på lekeplasser skyldes manglende vedlikehold og monteringsfeil. DSB sine tilsyn viser videre at det ofte er manglende internkontrollrutiner som resulterer i feil som utgjør en fare for skade. 

– De useriøse aktørene er mindre opptatt av brukergruppen og har ofte lite produktdata tilgjengelig, slik at det kan være utfordrende å få god oversikt over kvalitet og troverdighet. Våre inspektører ser på sine kontroller at det er de samme useriøse aktørene som går igjen; De som vil selge mest apparater og ikke så mye underlag. De er ikke så opptatte av å følge standardene og anbefalte avstandsregler, og da får vi lekeplasser som ikke overholder avstandskravene, hvor det er satt opp for mange apparater på liten plass eller der det er solgt apparater som ikke er tilpasset rett alder på barna, sier Forberg Edwardsen. 

At lekeplassene er sikret og tilpasset norske forhold er også spesielt viktig på vinteren. Klimatiske forhold svekker sikkerheten til lekeplassutstyret over tid, og må jevnlig følges opp med gode tilsyns- og kontrollrutiner. 

Etterlyser statistikk over ulykker på lekeplasser

I Norge finnes det ingen statistikk over ulykker som skjer på lekeplasser. Bad, Park og Idrett mener det ville vært nyttig med en oversikt over dette. De og DSB er også i gang med å anbefale og gjennomføre en revisjon av nåværende lekeplassforskrift. 

– Anbefalingen om en fremtidig oppdatert forskrift har først og fremst som intensjon å sikre tryggere lekeplasser for barn og forebygge alvorlige skader. Samtidig vil det gi ansvarlig eier, utbyggere, arkitekter og produsenter av lekeplassutstyr tydeligere krav å forholde seg til, og tydeliggjøre ansvaret for vedlikehold og drift, sier Forberg Edwardsen. 

– Det er også viktig at de lekeplassinspektørene som hyres inn for kontroller, har riktig forståelse av regelverket og kravene i standardene. Denne kompetansen bør dokumenteres, siden standardene setter strenge krav til at de som skal utføre inspeksjon har rett kompetanse og praktisk erfaring. Derfor anbefaler og tilbyr Bad, Park og Idrett kurs som utdanner sertifiserte lekeplassinspektører, med både en teoretisk og praktisk eksamen. 

Standard Norge ønsker videre at de europeiske standardene for lekeplassutstyr er tilpasset norske forhold og at de ferdige standardene forstås og praktiseres likt av brukerne. De er nå i gang med å reetablere en komité på dette området og oppfordrer relevante aktører til å delta i utviklingen og fortolkningen av standarder.